ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικοί όροι

Το διαδικτυακό κίνημα ‘’χιλιάδες φωνές’’, είναι μια κοινότητα εθελοντών, που στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων, την δημιουργία εκδηλώσεων και την δημιουργία και επεξεργασία διαδικτυακού περιεχομένου. Ο βασικός της στόχος είναι να προσφέρει ένα κοινωνικό δίκτυο στους πολίτες που θέλουν αλλαγή για την χώρα τους. Για αυτό τον σκοπό, το xiliadesfwnes.gr αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων, σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης της διαδικτυακής πλατφόρμας οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της πλατφόρμας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Με την πραγματοποίηση οποιασδήποτε καταχώρησης στοιχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και επίσκεψης ή χρήσης του διαδικτυακού τόπου τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους εδώ διατυπωμένους όρους, δεσμεύεται από αυτούς και υποχρεούται να τους τηρεί στο σύνολό τους.

Όροι χρήσης

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου.

Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιούνται οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση και η χρήση του διαδικτυακού τόπου μετά τις τροποποιήσεις λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, ως τροποποιήθηκαν.

Ως προϋπόθεση για τη χρήση της  παρούσας διαδικτυακής πλατφόρμας, εγγυάσαι ότι:

α) είσαι τουλάχιστον 18 ετών, 

β) έχεις δικαιοπρακτική ικανότητα να δημιουργήσεις και να αναλάβεις δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις, 

γ) κάνεις χρήση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και μόνο για το σκοπό που προβλέπεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα,

ε) όλες οι πληροφορίες που δίνεις και υποβάλλεις στην παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες, πλήρεις και φέρεις την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση τους.

Οι διαχειριστές της πλατφόρμας διατηρούν το δικαίωμα να επεξεργαστούν ή να ακυρώσουν ή διαγράψουν τελείως την κοινότητα και τους όρους χρήσης αυτής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση για τους χρήστες. Διατηρούν ακόμα το δικαίωμα να αρνηθούν την πρόσβαση ή και να διαγράψουν από την πλατφόρμα συγκεκριμένους χρήστες, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προειδοποίηση ή συγκεκριμένη δικαιολόγηση της πράξης αυτής. Το xiliadesfwnes.gr δεν θα έχει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες (λεκτικές ή μη) που προκύπτουν από την αξιοποίηση, την επίσκεψη ή τη συμμετοχή στην κοινότητα συγκεκριμένων χρηστών ή άλλων προσώπων.

Η χρήση της παρούσας διαδικτυακής πλατφόρμας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας υποχρεούται να την χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου προς τους επισκέπτες.

Οι διαχειριστές της πλατφόρμας καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο xiliadesfwnes.gr να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα, δεν φέρουν όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της πλατφόρμας.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα xiliadesfwnes.gr ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους/links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη / επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι φορείς των διαδικτυακών τόπων, υπεύθυνοι κατά το νόμο, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου xiliadesfwnes.gr αποκτά πρόσβαση σε αυτούς. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο xiliadesfwnes.gr και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Οι  διαχειριστές της πλατφόρμας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυώνται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών της (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία, απαλλασσόμενοι από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά.

Οι Διαχειριστές της πλατφόρμας δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής περιουσιακής ή μη ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της πλατφόρμας, των επιλογών και περιεχομένων αυτής, την πρόσβαση στις οποίες επιλέγει κατ` απόλυτη ελευθερία βουλήσεως και μετά τη ρητή γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Χρήσης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της διαδικτυακής πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων της, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων της πλατφόρμας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Στον επισκέπτη/χρήστη της πλατφόρμας παρέχεται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στις σελίδες της και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό τους. Όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών και των διαχειριστών της και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Οι διαχειριστές της πλατφόρμας διατηρούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Στο περιεχόμενο της πλατφόρμας ενδέχεται να περιλαμβάνονται και έργα τρίτων – ενδεικτικά – κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα κλπ. τα πνευματικά δικαιώματα των οποίων ανήκουν στους δημιουργούς τους. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση των διαχειριστών της πλατφόρμας. Ο επισκέπτης/χρήστης της πλατφόρμας κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της πλατφόρμας. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας (όπως άρθρα, απόψεις, δημοσιεύματα, βίντεο κλπ.) που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα ή σε ειδικές πλατφόρμες (π.χ πλατφόρμα σχολίων) αποτελούν περιουσιακά στοιχεία των δημιουργών της πλατφόρμας ή τρίτων, οι οποίοι παραχώρησαν στους διαχειριστές της πλατφόρμας περιορισμένο δικαίωμα δημοσίευσης. Τα κείμενα απηχούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές απόψεις και είναι σύμφωνα με τον νόμο «Προϊόντα της διάνοιας» όπως και τα λοιπά έργα που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο, προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της πλατφόρμας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Αυτή η πλατφόρμα περιέχει εργαλεία που επιτρέπουν στον χρήστη να εκφράζει τις απόψεις του και να μοιράζεται τις ιδέες του. Τέτοια εργαλεία είναι ενδεικτικά η δυνατότητα σύνταξης επιστολών ή δημοσίευσης άρθρων, η υποβολή σχολίων σε αναρτήσεις, η συμμετοχή σε φόρουμ ή οποιαδήποτε άλλη διαδραστική λειτουργία, που επιτρέπουν στον χρήστη να αναρτά, να υποβάλλει, να δημοσιεύει, να προβάλλει ή να μεταδίδει το περιεχόμενο ή το υλικό του σε άλλους χρήστες ή στους επισκέπτες της πλατφόρμας.

Οποιαδήποτε κατά τα ανωτέρω συμβολή χρήστη αναρτάται στην πλατφόρμα δεν θεωρείται εμπιστευτική. Το περιεχόμενο που αναρτάται ανήκει στον χρήστη παρέχει το δικαίωμα στην πλατφόρμα να το προβάλλει, να το επαναχρησιμοποιεί και να το κοινοποιεί. Αναρτώντας οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο, ο χρήστης επιβεβαιώνει και εγγυάται ότι κατέχει και ελέγχει όλα τα δικαιώματα επί αυτού του περιεχομένου, καθώς και ότι χορηγεί στην πλατφόρμα, διεθνή, μη αποκλειστική και ατελή άδεια χρήσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάδοσης, προβολής και διανομής του περιεχομένου αυτού, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε υπάρχουσα ή μελλοντική μέθοδο ή μέσο διανομής.

Κατανοεί επιπλέον ο χρήστης και αποδέχεται ότι φέρει ευθύνη για το υλικό ή του περιεχόμενο που υποβάλλει ή δημοσιεύει στην πλατφόρμα και ότι αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος και όχι η πλατφόρμα, φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτό το περιεχόμενο, καθώς και για τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την καταλληλότητά του.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που αναρτά ή τη δράση που αναλαμβάνει μέσω αυτής της πλατφόρμας, καθώς και για τις συνέπειες αυτών.

Οι αναρτήσεις των χρηστών πρέπει να είναι σύμφωνες με όλους τους ισχύοντες εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. 

Επιπλέον οποιεσδήποτε αναρτήσεις χρηστών δεν επιτρέπεται:

• Να περιέχουν υλικό δυσφημιστικό, άσεμνο, απρεπές, καταχρηστικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, βίαιο ή εκνευριστικό, ρητορική μίσους ή υλικό που είναι ανάρμοστο για οποιονδήποτε λόγο.

• Να προωθούν προφανώς σεξουαλικό ή πορνογραφικό υλικό, βία ή διάκριση λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.

• Να παραβιάζουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας κάποιου προσώπου.

• Να παραβιάζουν τα νόμιμα δικαιώματα άλλων (όπως το δικαίωμα στη δημοσιότητα και το απόρρητο) ή να περιέχουν υλικό που θα μπορούσε να επισύρει αστικές ή ποινικές ευθύνες, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ή που ενδέχεται να αντιβαίνει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στους Όρους Χρήσης.

• Να προσπαθούν να εξαπατήσουν κάποιο πρόσωπο.

• Να προωθούν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή να υπερασπίζονται, να προωθούν και να υποβοηθούν κάποια παράνομη πράξη.

• Να χρησιμοποιούνται ώστε ο χρήστης να υποδυθεί κάποιο πρόσωπο ή να παραποιήσει την ταυτότητά του ή τη σχέση του με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

• Να αφορούν σε εμπορικές δραστηριότητες ή πωλήσεις, όπως διαγωνισμούς, κληρώσεις και άλλες προσφορές, ανταλλαγές ή διαφημίσεις.

• Να δίνουν την εντύπωση ότι προέρχονται από εμάς ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή την πλατφόρμα μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Ειδικότερα, συμφωνεί να μη χρησιμοποιήσει αυτή την πλατφόρμα:

• Με τρόπο που παραβιάζει κάποιον ισχύοντα εθνικό, κοινοτικό ή διεθνή νόμο/κανονισμό.

• Για να εκμεταλλευτεί, να βλάψει, να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ή να προσπαθήσει να βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο ανηλίκους, εκθέτοντάς τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ζητώντας τους να παράσχουν προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες ή προβαίνοντας σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

• Για να στείλει, να λάβει εν γνώσει του, να ανεβάσει, να κατεβάσει, να χρησιμοποιήσει ή να επαναχρησιμοποιήσει υλικό μη συμμορφούμενο με τους Όρους Χρήσης.

• Για να μεταδώσει ή να πετύχει την αποστολή υλικού διαφήμιση ή προώθηση, όπως ανεπιθύμητη ή ενοχλητική αλληλογραφία, αλυσιδωτές επιστολές ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια προσέγγιση.

• Για να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που περιορίζει/εμποδίζει κάποιον από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή που ενδέχεται, είτε να βλάψει το την πλατφόρμα ή τους χρήστες της είτε να τους εκθέσει σε κίνδυνο ευθυνών.

• Για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.

Οι διαχειριστές της πλατφόρμας δεν μπορούν να ελέγχουν προηγουμένως όλα όσα αναρτώνται στην πλατφόρμα από τους χρήστες, οπότε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή απόψεις ανεβαίνουν, εκφράζονται ή υποβάλλονται σε αυτήν, καθώς και όλες οι αναρτήσεις χρηστών (π.χ. άρθρα, σχόλια, απαντήσεις σε ερωτήσεις) αποτελούν απόψεις και ευθύνη αποκλειστικά του φυσικού ή νομικού προσώπου που τα έχει υποβάλει και δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη της πλατφόρμας. Οι διαχειριστές της πλατφόρμας δεν είναι υπεύθυνοι ή υπαίτιοι έναντι σε κανέναν τρίτο για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του υλικού που αναρτά οποιοσδήποτε χρήστης της πλατφόρμας, ο οποίος φέρει την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτά. 

Ωστόσο, η πλατφόρμα διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, οποιαδήποτε δημοσίευση χρήστη ή/και να αρνείται την ανάρτησή τους για οποιονδήποτε ή ανύπαρκτο λόγο.

Εγγραφή/Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Αν θέλεις να δημιουργήσεις λογαριασμό στην διαδικτυακή πλατφόρμα xiliadesfwnes.gr, οι πληροφορίες που θα δώσεις, πρέπει να είναι έγκυρες και ενημερωμένες. Με το που γίνεσαι μέλος της κοινότητας, συμφωνείς αυτόματα με τους όρους χρήσης, όπως ορίζονται από την πλατφόρμα. Το κάθε μέλος της πλατφόρμας είναι υπεύθυνο να κρατάει κρυφούς και να προστατεύει τους κωδικούς πρόσβασης στον λογαριασμό του, καθώς θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για οποιαδήποτε δραστηριότητα γίνει από τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Το μέλος συμφωνεί να ειδοποιεί αμέσως την πλατφόρμα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

Ο χρήστης συμφωνεί να κρατάει τις πληροφορίες του λογαριασμού του ακριβείς και συνεχώς ενημερωμένες. Για να γίνεις μέλος και να δημιουργήσεις έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα, είναι πιθανό να σου ζητηθεί να δηλώσεις στοιχεία που σε αφορούν (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κλπ.). Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από την πλατφόρμα αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της λειτουργίας της και της επικοινωνίας με τους χρήστες για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με εκδηλώσεις και διαγωνισμούς. Όλα τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία συλλέγονται μέσω της εφαρμογής, είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών, τελούν υπό τον όρο της ρητής συγκατάθεσης/συναίνεσης των χρηστών, η οποία παρέχεται με την εγγραφή τους και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Εξυπακούεται ότι ο χρήστης είναι σε θέση να έχει οποτεδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα του αυτά καθώς και να αιτηθεί την άμεση διαγραφή των στοιχείων του, αλλά και τη διαγραφή του ως εγγεγραμμένος χρήστης. Στην περίπτωση αυτή που ο χρήστης επιθυμεί την πλήρη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει με την πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, privacy@xiliadesfwnes.gr

Ο χρήστης δικαιούται σε κάθε περίπτωση να ασκήσει οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά του με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα xiliadesfwnes.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε αυτήν. 

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

Χρήση cookies

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης της πλατφόρμας και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη - επισκέπτη. Αποστολή cookies εκτελείται όταν επισκέπτεστε την πλατφόρμα. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης-επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.  

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄ αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη της πλατφόρμας. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του χρήστη/επισκέπτη αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του.  

Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου του ή στην οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει η πλατφόρμα μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.    

Κανόνες συμπεριφοράς

Ο χρήστης πρέπει να σέβεται τους παρακάτω κανόνες συμπεριφοράς:

Δεν πρέπει να εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα σε αυτή την πλατφόρμα. Απαγορεύεται αυστηρά να διασπείρει ή να δημοσιεύσει περιεχόμενο το οποίο θα είναι συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή παράνομο με τον οποιονδήποτε τρόπο σε αυτή την πλατφόρμα.

Πρέπει να σέβεται τους άλλους χρήστες και να μην χρησιμοποιεί προσβλητική γλώσσα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προβαίνει σε λεκτικές επιθέσεις και οιασδήποτε μορφής προσωπικές επιθέσεις, εις βάρος άλλων χρηστών της πλατφόρμας. 

Απαγορεύεται να διασπείρει υλικό το οποίο θα παραβιάζει δικαιώματα χρήσης τρίτων προσώπων ή οργανισμών.

Απαγορεύεται αυστηρά να προσφέρει ή να ζητήσει χρήματα διαμέσου αυτής της πλατφόρμας.

Απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιήσει αυτή την πλατφόρμα για εμπορική διαφήμιση.

Απαγορεύεται αυστηρά σε ένα χρήστη, να έχεις πολλούς λογαριασμούς χρηστών σε αυτή την πλατφόρμα.

Απαγορεύεται αυστηρά σε ένα χρήστη, να χρησιμοποιήσει οιαδήποτε τεχνική σχεδιασμένη για να αλλάξει τα αποτελέσματα κάποιου διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω κανόνων συμπεριφοράς, ο χρήστης θα διαγράφεται από την πλατφόρμα χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, μη αποκλειομένης οιασδήποτε άλλης ενέργειας, στην οποία μπορεί να προβεί η πλατφόρμα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.